ευεστώ

εὐεστώ, -οῡς, ἡ (Α)
1. η καλή κατάσταση, ησυχία, ηρεμία, ευτυχία («ἐν τῇ παρελθούσῃ εὐεστοῑ», Ηρόδ.)
2. τίτλος έργου τού Δημοκρίτου.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ευ + εστώ (< εστί), δωρ. τ. τού ουσία].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • εὐεστώ — well being fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐεστοῖ — εὐεστώ well being fem dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐεστοῦν — εὐεστώ well being fem acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ДЕМОКРИТ — [греч. Δημόκριτος] (ок. 470 или 460 60 е гг. IV в. до Р. Х.), древнегреч. философ, досократик, основоположник атомистического учения. Иногда именуется по месту рождения Абдеритом (из г. Абдера, Фракия). Дата рождения Д. еще в античности была… …   Православная энциклопедия

  • ДЕМОКРИТ — (Demokritos) из Абдеры во Фракии (ок. 470 или 460 360 е гг. до н.э.) др. греч. философ, основоположник атомистического учения. Автор более 70 сочинений по этике, физике, математике, языку и литературе, различным прикладным наукам, в т.ч. медицине …   Философская энциклопедия

  • ДЕМОКРИТ —     ДЕМОКРИТ (Δημόκριτος) из Абдеры (ок. 460/457 ок. 360 до н. э.), греческий философ, основоположник атомистического учения.     Жизнь и сочинения. Родился в г. Абдера во Фракии. Дата рождения философа уже в Античности была спорным вопросом:… …   Античная философия

  • ЭВТЮМИЯ —     ЭВТЮМИЯ (греч. εὐθυμία, от εὐ благо, θυμός дух): «хорошее расположение духа», «благодушие» один из терминов, изобретенных Демокритом для обозначения счастья: «счастье же он называет и эвтюмией, и благосостоянием (εύεστώ), и гармонией, и… …   Античная философия

  • АВТАРКИЯ — (от греч. autarkeia самоудовлетворенность) состояние независимости от внешнего мира, в т.ч. и от др. людей. Термин употреблялся Платоном и Аристотелем; киренаики и стоики считали А., или «самодостаточность», жизненным идеалом. Философия:… …   Философская энциклопедия

  • АВТАРКИЯ —     АВТАРКИЯ (αὐτάρκεια) как новоевропейский философский и политэконо мический термин означает «самодостаточность», «самодовление»; в текстах античных авторов слово αὐτάρκεια многозначно, переводится по разному (например, «исполнение»,… …   Античная философия

  • απεστώ — ἀπεστώ ( οῡς), η (Α) απουσία, απομάκρυνση. [ΕΤΥΜΟΛ. < άπεστι, γ ενικ. πρόσ. του άπειμι «απουσιάζω» (πρβλ. ευεστώ, συνεστώ κ.ά.)] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.